Regulamin weryfikacji i publikacji opinii


Niniejszy regulamin odnosi się do weryfikacji i publikacji opinii dotyczących świadczenia usług oraz sprzedaży produktów przez Charlottę Lendzion prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LLEGAL Charlotta Lendzion, ul. Stanisława Lema 4a lok 1, 80-126 Gdańsk NIP: 8771332187, email: kontakt@llegal.pl, tel: 537022007 dalej w regulaminie „LLEGAL".

Weryfikacja, publikacja i cofnięcie opinii

 1. Każda z opinii opublikowana na stronie LLEGAL.pl lub w social mediach wykorzystywanych w działalności gospodarczej LLEGAL jest weryfikowana i pochodzi od rzeczywistych klientów, którzy korzystali z usług LLEGAL.
 2. Opinie są subiektywnymi opiniami klientów po ich skorzystaniu z usług LLEGAL.
 3. LLEGAL dodaje ręcznie przesłane opinie na swojej stronie llegal.pl lub w social mediach wykorzystywanych do działalności gospodarczej takich jak:
 4. Publikacja opinii dotyczy wybranych opinii. Klient może wysłać opinię poprzez stronę internetową llegal.pl, telefonicznie, mailowo oraz pisząc ją przez moje konta w social mediach takie jak Instagram, Linkedin.
 5. LLEGAL nie korzysta z płatnych rozwiązań pozyskiwania opinii.
 6. LLEGAL posiada bezpośredni kontakt do osób, które wystawiły opinię
 7. Klient, który skorzystał z dodania opinii może cofnąć zgodę na jej publikację wysyłając stosowne oświadczenie woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się LLEGAL z danym oświadczeniem woli, a w szczególności na dane LLEGAL podane w niniejszym Regulaminie.

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. LLEGAL przyjmuje reklamacje w następujący sposób:
  Pisemnie na adres korespondencyjny: LLEGAL Charlotta Lendzion, ul. Lema 4a lok. 1, 80-126 Gdańsk
  telefonicznie: tel. 537022007,
  na adres e-mail: kontakt@llegal.pl
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez LLEGAL następuje  do 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących sposobów pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) w celu złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu w zakresie Umowy. Więcej informacji określa Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214 z późn. zm.)
  b) Konsument może się zwrócić także do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) w zakresie wszczęcia mediacji mającej na celu zakończenie sporu z przedsiębiorcą.
  c) Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów albo organizacji społecznej, która w ramach swojego statutu zajmuje się ochroną konsumentów przykładowo Federacja Konsumentów. Federacja Konsumentów udziela porad a wszelkie szczegóły dostępne są pod adresem: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
  d) Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 2. Szczegółowy zakres dotyczący skorzystania przez Klienta, który jest Konsumentem z pozasadowego rozwiązania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady jakie wiążą się z procedurami dostępne są u:
  a) Miejskich Rzeczników Konsumentów - w ich siedzibach i na stronach internetowych
  b) Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej
  c) Organizacji, których statut przewiduje zadania związane z ochroną Konsumentów
  d) pod adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2023