Zrównoważony rozwój biznesu to również równość płci

Równość płci to prawa człowieka oraz jeden z celów Zrównoważonego Rozwoju, który dla mnie osobiście ma ogromne znaczenie. 


“Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt” tak brzmi 5 cel Zrównoważonego Rozwoju (ONZ).
Zgodnie z agendą cel ten wskazuje aby:

„5.1 Zakończyć dyskryminację we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie.
5.2 Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej, w tym handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne i inne formy wyzysku.
5.3 Wyeliminować wszelkie krzywdzące praktyki, takie jak wczesne i przymusowe małżeństwa, małżeństwa dzieci, a także okaleczanie żeńskich narządów płciowych.
5.4 Docenić nieodpłatną opiekę i pracę w domu przez zapewnienie usług publicznych, infrastruktury, ochrony socjalnej oraz przez promowanie wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i rodzinie, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami.
5.5 Zapewnić kobietom pełny i efektywny udział w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach w życiu politycznym, ekonomicznym i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji przywódczych.
5.6 Zapewnić powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw reprodukcyjnych, zgodnie z Programem Działań Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju, Pekińską Platformą Działania i dokumentami końcowymi ich konferencji przeglądowych.
5.A Przeprowadzić reformy zapewniające kobietom równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych, prawa własności, sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, usług finansowych, dziedziczenia oraz zasobów naturalnych, zgodnie z prawem krajowym.
5.B Upowszechnić korzystanie z technologii, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, by przyczyniać się do wzmocnienia pozycji kobiet
5.C Przyjąć oraz wzmocnić polityki i skuteczne ustawodawstwo promujące równość płci oraz wzmacniające pozycję kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach”[1]
To my jako jednostki indywidualne rozpoczynamy łańcuch działań, który przekłada się na kolejne osoby w naszym biznesie. Mówi się, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, jednak transparentna postawa promująca różnorodność i równość to cegiełka do tego, aby świat się zmieniał.
Bez wątpienia wiele się zmienia również wśród świadomości i z roku na rok widać promyk ku lepszemu, jednak cały czas jest sporo do zrobienia.

Przez pandemię uwypuklił się jeszcze bardziej niż dotychczas problem przestrzegania praw kobiet. Wiele z nich straciło pracę, musi łączyć pracę i opiekę nad dziećmi w tym samym czasie, dają z siebie wszystko co tylko mogą.[2]

Według apelu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Sekretarz Generalny ONZ opublikował przesłanie, w którym wskazuje, że 

Wzywam kraje, przedsiębiorstwa i instytucje do wdrożenia specjalnych środków i kwot w celu osiągnięcia równej partycypacji i dokonania szybkich zmian.
W miarę jak będziemy odbudowywać nasze gospodarki po pandemii, musimy kierować pakiety wsparcia i stymulacyjne w szczególności do kobiet i dziewcząt, w tym poprzez inwestycje w przedsiębiorstwa będące własnością kobiet i infrastrukturę świadczenia opieki.

Odbudowa po pandemii jest naszą szansą na pozostawienie za sobą pokoleń wykluczenia i nierówności.
 
Bez względu na to, czy kobiety rządzą państwami, prowadzą biznesy, czy stoją na czele popularnych ruchów, wnoszą one wkład z korzyścią dla wszystkich ludzi i przyczyniają się do postępu wytyczonego przez Cele Zrównoważonego Rozwoju.
 
Nadszedł czas, aby budować równą przyszłość. Jest to praca dla wszystkich i dla dobra wszystkich
.” 

Cały tekst przesłania można przeczytać tu: http://www.unic.un.org.pl/oionz/miedzynarodowy-dzien-kobiet-2021/3401

Zmiany zaczynają się od indywidualnego człowieka. Ktoś musi te zmiany wprowadzać i dawać przykład.

Dlatego życzę Nam wszystkim kobietom aby równość płci była nie tylko hasłem na dzień kobiet w social mediach ale realnym i jednym z priorytetów rownież w biznesie i życiu prywatnym!  

[1] http://www.unic.un.org.pl/

[2] http://www.unic.un.org.pl/oionz/miedzynarodowy-dzien-kobiet-2021/3401