Mediacja
Alternatywne sposoby rozwiązania sporu

Mediacja

Mediacja to próba rozwiązania sporu za pomocą rozmowy w obecności mediatora czyli niezależnej osoby, która dąży do tego aby strony konfliktu znalazły rozwiązanie.

Mediator nie staje po żadnej ze stron tylko jest strażnikiem prawidłowego przebiegu mediacji. Mediator stara się, aby rozmowa przebiegała merytorycznie, z szacunkiem między stronami. Nie jest doradcą i nie faworyzuje żadnej ze stron, dzięki czemu wypracowane rozwiązania są przez Strony i przez nie muszą być akceptowalne.

Mediacja jako stosunkowo nowa instytucja nie jest jeszcze dobrze znana wśród obywateli, dlatego rozpowszechnianie wiedzy o niej nie tylko poszerza świadomość możliwości rozwiązania sporu szybciej i taniej, ale również ukazuje światło, że można rozwiązać spór bez udziału sądu.

  • Mediacja jest dobrowolna.
  • Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 kodeksu postępowania cywilnego –  wszczęcie mediacji
  • Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.
  • Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.
  • Postępowanie mediacyjne nie jest jawne.
  • Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.

Jeżeli posiadają Państwo spór ze swoim kontrahentem, pracownikiem mediacja może być dobrą alternetywą jego rozwiązania jeżeli ma zdatność ugodową.